Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma Exim Coding z siedzibą w Bukownie (32 – 332) przy ul. Urzędowej 4 przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Państwa dane osobowe pozyskane zostały w związku z zawieranymi z Państwem umowami sprzedaży oraz/lub świadczenia usług przez Naszą firmę, ale także w ramach nawiązywania kontaktów handlowych z osobami zainteresowanymi współpracą.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Exim Coding z siedzibą w Bukownie, adres: ul. Urzędowa, 32 – 332 Bukowno, zwana dalej Administratorem.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres info@eximcoding.pl lub pod numer telefonu +48 32 645 08 08.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

6 ust. 1 lit. b) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz/lub świadczenia usług;

6 ust. 1 lit. f) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umów sprzedaży, dostawy i świadczenia usług przez Administratora, a także w celach marketingowych Administratora oraz badania satysfakcji klienta.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym Zleceniobiorcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze czy firmy windykacyjne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaniem umowy, a więc przez okres 10 lat. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a także prawo przenoszenia tych danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, dostawy lub/oraz świadczenia usług przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.